Du är här:

Priser

SÄNKT DAGSPRIS

Dagspriset lig­ger nor­malt på 4.300:- + moms. Men under Coro­na-epi­demin har dagspriset sänk­ts till 3.900:- + moms. (Kost­nad för tekniker tillkom­mer, se nedan).

Om du bokar flera dagar efter varann så finns två vik­ti­ga fördelar:
1. Du bor bor bekvämt och gratis med självhushåll i gästlä­gen­heten under din vistelse.
2. Du får till­gång till stu­dion dygnet runt i stäl­let för 8 tim­mar per dag.

 

TEKNIKER

Det måste finnas en pro­fes­sionell tekniker på plats. Anti­n­gen tar du med dig en egen eller ock­så kan du hyra en tekniker genom stu­dion. Kon­tak­ta oss i god tid innan för att diskutera era önskemål! Att hyra tekniker kostar ca 400:-/timme.

Vad ingår i priset?

I dagspris 8 tim ingår:
— Full till­gång till hela stu­dion — liverum, kon­troll­rum, mickar, instru­ment, förstärkare, trum­set osv. Om du vill spela in analogt lånar du gratis inspel­nings­band. Ban­den raderas efter dig­i­talis­er­ing och återanvänds.
— Fri parkering
— Fri till­gång till kök och badrum
— Fri wi-fi.

 

Vid bokn­ing av flera dygn i rad:

Sam­ma som ovan men även:
— fri över­nat­tning i gästlä­gen­heten (6 bäd­dar) som lig­ger i direkt anslut­ning till studion.
— fri parkering
— fri till­gång till kök med spis, micro, kyl/frys, diskmaskin osv
— fri till­gång till badrum med bad­kar, tvättmaskin osv
— fri wi-fi
— TV
— fri till­gång till biograf med 3x5 m filmduk
— fri till­gång till ultra-fet stereo
— trädgård och uteplats med grill

 

Betal­ning

• Före­tag faktureras.
• Pri­vat­per­son­er beta­lar före inspel­ningstillfäl­let. Swish, kon­tan­ter eller banköver­föring går bra för oss.

 

OBS! Ta med:

• Ta med eget sänglinne och handduk.
• Ta med mat och dryck. Det finns även en ICA-butik ett par minut­er från studion.

 

Park­er­ing

Fri park­er­ing för ca 7–8 bilar. Hus­bil går bra. El finns.

Corona

Vi gör allt vad vi kan för att reduc­era risker­na med att mötas, arbe­ta och leva i sam­ma lokaler.
• Vi försök­er att inte vara fler än vad som behövs under inspel­nin­gen. Just nu säger restrik­tion­er­na max 8 per­son­er, vilket vi givetvis respekterar.
• Vi tar inga onödi­ga risker med förkyl­ningssymp­tom. Inför en inspel­ning är det vik­tigt att alla som ingår i teamet är friska. Om någon upplever en beg­yn­nande förkyl­ning, ont i halsen eller annat så bety­der det att datu­men måste ändras.
• Du kan låna sänglinne och hand­dukar här. När det är dags att åka hem är det bra om du läg­ger begag­nade hand­dukar och sängk­läder i tvättmaskinen.
• Vi hjälps alla åt att hål­la rent omkring oss. Mug­gar och glas ställs i diskmask­i­nen i stäl­let för att läm­nas på bor­dsy­tor. Skräp och sopor tas ut så fort det behövs.
• Tvät­ta hän­der­na ofta. Håll rent kring hand­fat och toa. Det finns latex­hand­skar under tvättstället.
• Vi använ­der givetvis fly­tande tvål, pap­per­shand­dukar och handsprit.
• Porslin, bestick, glas och mug­gar maskindiskas i 70 grader.

Mel­lan var­je inspel­ning och över­nat­tning stä­das stu­dio, sovrum, kök och badrum noggrant:
— golv damm­sugs och våttorkas
— bor­dsy­tor, dör­rhand­tag, hand­tag på kök­sutrust­ning med mera desinficeras.
— kyl­skåpet töms, torkas ur och desinficeras.
— tex­tili­er vädras.
— lånade hand­dukar och sänglinne tvättas.
Till­sam­mans hjälps vi åt att hål­la stu­dion ren! ❤️

Viktigt!

• Inga hus­d­jur är tillåt­na inne, varken i stu­dion eller bodelen.
• Ingen rökn­ing tillåten inne.
• Ingen dryck på förstärkare, pianon, mixer­bord osv.
• Som hyres­gäst ans­varar du för att hyres­lä­gen­heten läm­nas i sam­ma skick som den var när du kom. Proff­sstäd­ning debiteras.
• Som hyres­gäst ans­varar du för att instru­ment, elek­tron­ik och pry­lar i stu­dion hanteras för­sik­tigt och med respekt — myck­et är vin­tage och svårt att hit­ta delar till. Går något sön­der måste det rap­porteras direkt. Oak­t­sam hanter­ing som led­er till repa­ra­tioner deb­it­eras kunden.

Frågor och funderingar?

Har du frå­gor och fun­deringar när det gäller bokn­ing, tider med mera? Hör av dig!
Använd gär­na for­muläret eller ring/sms:a på 070–206 99 18. Mail går ock­så bra: ola@omnivox.nu