Ny profil för Nudax

Nudax hjälper folk med riskbruk att slu­ta med droger och alko­hol. Före­taget har gått från att vara ägt av en stor vård­kon­cern till pri­vat ägande av Kjell, Terese och Mag­nus som tidi­gare var­it anställ­da i före­taget. Det finns myck­et att förhål­la sig till om du ska göra ändringar i pro­filen i ett före­tag som fun­nits…

Läs mer

Anders Bergman — artist in residence, 2020

Härmed häl­sas Anders Bergman välkom­men till en veckas grön­bete i gäst­boen­det och en heldag i inspel­ningsstu­dion på Omnivox.   Anders Bergman är född och uppvux­en i Sif­fer­bo, Gag­nef, men är sedan drygt tju­go år bosatt och verk­sam i Hels­ing­fors, Fin­land. Han är en kon­st­närlig mångsysslare med allt från måleri, instal­la­tion, ljud, video, och per­for­mance på sin…

Läs mer

Mando Diao: i solnedgången

För den som inte kän­ner till det kom­mer Man­do Diao från Bor­länge. Inför nya plat­tan har de åter­vänt till hem­staden. Under några vin­ter­veck­or har de bott i Omnivox-stu­­dion några dagar till­sam­mans med ljudteknikern Håkan Sör­le. Resul­tatet av inspel­ningar­na släpps i dagar­na som albumet “I solnedgån­gen”. Det är åtta år sedan plat­tan Infruset släpptes, som var…

Läs mer

Malmsjö-flygel till studion

Förr eller senare måste det hän­da. En ordentlig invester­ing men även ett instru­ment som det finns efter­frå­gan på, och som man som musik­er inte gär­na slä­par med sig till stu­dion för en inspel­ning. Malm­sjöfly­geln är en semi-kon­sert från 1959. Den förre ägaren lät ren­overa fly­geln för mer än 100.000:-. Nya strän­gar, stäm­naglar och så vidare.…

Läs mer

Hammond L100 till studion

Ham­mond. Sma­ka på den. Det finns en rad duk­ti­ga sven­s­ka musik­er som giv­it Ham­mon­dorgeln ett ansik­te: Bo Hans­son, Pierre Swärd, Mer­it Hem­ming­son, Erk­ka Peters­son, Trum­mor & Orgel, Anna Själv Tred­je (om någon minns dem) med flera. Ännu fler inter­na­tionel­la: Jon Lord i Deep Pur­ple, Dave Green­field i The Stran­glers och Rick Wright i Pink Floyd,…

Läs mer

Artist in residence

Artist in res­i­dence I som­mar har du som exem­pelvis skriv­er, målar eller job­bar med musik chansen att låna gästlä­gen­heten i Omnivox-stu­­dion i Dalar­na i en hel vec­ka. Helt gratis, föru­tom att du får knal­la ner till ICA och hand­la din egen mat.  För vem? Tanken med veck­an är att erb­ju­da en möj­lighet att kom­ma ifrån…

Läs mer

Prenumerera på Omnivox nyhetsbrev