Du är här:

Branding, grafisk design och marknadsföring

Vill du väs­sa din design och kom­mu­nika­tion? Sedan starten 1987 har jag job­bat med hun­dratals före­tag och organ­i­sa­tion­er inom indus­tri, verk­stad, tjän­ster, detaljhan­del, tur­ism, kul­tur, vård, under­vis­ning, hantverk, bygg och inred­ning. Ett par av dem träf­far du här:

För dig som inte känner till det kan jag berätta att utomhusarenan Dalhalla ligger i ett nedlagt kalkbrott utanför Rättvik. Från början var det bara en enorm krater med kalkstensväggar. Operasångerskan Margareta Dellerfors var den som upptäckte att platsen hade goda akustiska egenskaper, lite grann som en naturlig amfiteater. Hon lyckades få med sig människor på sin vision om att bygga en utomhusscen där och 1993 hade Dalhalla sin premiärkonsert.

Jag job­bade för Dal­hal­la i över tio år. Omnivox, eller Höglund Design som fir­man hette på den tiden, job­bade först med oper­ade­len för att senare bli Dal­hal­las reklam­byrå. Även om jag aldrig var involver­ad i det strate­giska arbetet på Dal­hal­la så var det intres­sant att ändå vara med i förän­drin­gen av Dal­hal­las varumärke, från operas­cen till högt rankad inter­na­tionell utomhusare­na. Artis­ter som Sig­ur Rós, Pat­ti Smith, Nick Cave, Iggy Pop, Kraftwerk och Neil Young är några av alla som har spelat på Dal­hal­la. Jag gjorde aff­is­ch­er, annonser, TV-reklam och myck­et annat.

Tillsammans med Dalhalla

Trollflöjten

Ett av de mera omfat­tande upp­dra­gen för min del var Dal­hal­las egen upp­sät­tning av Troll­flöjten i regi av Stein Winge. Det var ett mega-pro­jekt och en enorm invester­ing för Dal­hal­las del. Planer­ingsti­den låg på unge­fär ett år och involver­ade hun­dratals män­niskor. Föreställ­nin­gen sågs av 16.000 per­son­er, vilket är myck­et för att vara opera.

Jag stod för all grafisk design vilket innefat­tade bl a logo­typer, tryck­sak­er, annonser, merch, give-aways och sist men inte minst: idé och manus för en reklam­film som pro­duc­er­ades till­sam­man med leg­en­dariske fil­maren Tor­b­jörn Lindqvist.

Tryckt program för Trollflöjten:

Klicka på symbolen för fullskärm, nere till höger.

AFRY Test Center ville skapa ett event för branschfolk. Vi hade ett första möte där vi tittade på förutsättningarna. Insatserna vägdes mot vinsterna, bl a i fråga om profilering och positionering. Ganska snart bestämde vi oss för att göra verklighet av planerna.

Arbetet som följde kom att hand­la om tre saker:
• even­tet som sådant
• mark­nads­föring av eventet
• pro­fi­ler­ing och mark­nads­föring av AFRYs Test Center.

– Alla som var­it i lik­nande pro­jekt vet att det tar tid, säger Mag­nus Skärhem, som är chef över AFRYs Test Cen­ter. Vi hade ett par månad­er på oss innan det skulle gå av stapeln. Men inbju­dan behövde skickas en månad i förväg, så i realiteten skulle det mes­ta vara på plats inom cir­ka en månad, så vi fick job­ba på gan­s­ka bra!

– Tack vare att vi arbe­tade sys­tem­a­tiskt blev det en kreativ och intres­sant resa för oss alla, berät­tar Mag­nus. Vi hade daglig kon­takt och regel­bund­na avstämn­ingsmöten under hela projekttiden.

BREAKPOINT

Even­tet döptes till ”Break­point” och lanser­ades redan från starten 2017 som en årli­gen återkom­mande möj­lighet för bran­schfolk att träf­fas för att byta erfaren­heter och nätver­ka. I cen­trum står kun­skap­söver­föring om provn­ing och ver­i­fier­ing för oli­ka branscher.

“Breakpoint blev ett uppskattat event!
Många hör av sig med frågor och förslag året om.
På kort tid har det blivit ett väletablerat forum där branschen träffas.”

Logotype för Breakpoint.

BROSCHYR FÖR AFRY TEST CENTER

Vi gjorde en även en tryckt inbju­dan i form av en 16-sidig broschyr. Tryck­sak­en beskrev AFRYs Test Cen­ters tjän­ster utifrån kund­nyt­tan, som lyftes bland annat genom inter­vjuer med befintli­ga kun­der. Syftet var både att byg­ga förvänt­ningar och att positionera.

Brochyren postades ut som inbju­dan till Break­point. Men den har fått bra sprid­ning ock­så efteråt. Dels förstås till poten­tiel­la kun­der. Men den delas även ut till nya kol­le­gor och chefer inom koncernen.

Tryck broschyr för AFRY Test Center

Klicka på symbolen för fullskärm, nere till höger.

Samarbetet med Omnivox har bidragit till vår position som en ledande spelare i branschen.”

Omnivox har, i form av sin enda anställde — näm­li­gen jag — haft nöjet att job­ba till­sam­mans med kom­mu­nika­tion­savdel­nin­gen på Högskolan i Gävle! Där har jag med­verkat i planer­ing kring form och bud­skap och des­ig­nat för print och web. Ett av mån­ga roli­ga samar­beten var Högskolans Programkatalog.

Re-design för ökad inspi­ra­tion och tillgänglighet

Kom­mu­nika­tion­savdel­nin­gen ville göra en pro­gramkat­a­log som låg mer i tiden. För att lyckas med det utg­ick vi från var i beslut­sprocessen mål­grup­pen befinner sig. Och hur just studi­er på Högskolan kan över­bryg­ga gapet mel­lan nuläget och den tänk­ta framtiden.

Den vik­ti­gaste mål­grup­pen för pro­gramkat­a­lo­gen är förstås bli­vande stu­den­ter. Hyf­sat gemen­sam­ma egen­skaper finns, t ex ålder­sin­ter­vall. Det finns ock­så en nyfiken­het på att byg­ga en bät­tre plat­tform för sitt framti­da liv.

Sedan strä­var folk efter oli­ka sak­er. Dröm­mar­na om framti­den ser oli­ka ut. Vis­sa vill bli mäk­lare, andra vill lära sig mer om håll­bar stad­splaner­ing eller om kriminologi.

De fles­ta som kom­mer i kon­takt med tryck­sak­en befinner sig i ett tidigt skede i beslut­sprocessen. Infor­ma­tio­nen behöver där­för inte gå på dju­pet men det ska gå lätt att ta reda på mer.

Utifrån det­ta valde vi att försö­ka ska­pa en intres­seväckande överblick. Vi lad­dade tryck­sak­en med spän­nande reportage, foto och form medan tyn­gre, detal­jer­ad pro­gram­in­for­ma­tion lades på webben.

För att ge en levande bild lät vi de studerande själ­va berät­ta om utbild­ningar­na och om sig själ­va, vad man gör på friti­den när man plug­gar i Gävle, vad man är intresser­ad av pri­vat, vad man fun­der­ar på att göra län­gre fram osv. Vi inter­vjuade även tidi­gare stu­den­ter som hit­tat intres­san­ta arbeten och en bät­tre till­varo tack vare sina studi­er på Högskolan i Gävle.

Tryckt kurskatalog/inspirationsmagasin för Högskolan i Gävle:

“Vi har inte jobbat med ett så här personligt anslag tidigare och det är roligt att känna det positiva gensvaret när vi är ute på mässor och delar ut programkatalogen!”

Omnivox är din kompis när det gäller:

Strate­gi:
• Varumärkesbyggande
• Strate­gisk design
• Kommunikation

Varumärkes­i­den­titet:
• Logo­typer
• Grafiska manualer

Design av:
• Broschyrer
• Web
• Böcker
• Affischer
• Skivomslag
med mera

Skylt­ning

Mäss­mon­trar

Annon­ser­ing 

Även:
• Foto
• Illustration

Vill du veta lite mer?

Det kostar inget att höra av sig! Ring, maila eller använd formuläret nedan.